گروه پروازی پرسپولیس فلای یکی از بزرگترین گروه های پروازی در کشور است. مدیر این گروه استاد کاظم قلی پور از بهترین اساتید بین المللی و کشوری و دارای رتبه های برتر در مسابقات بین المللی و کشوری می باشند. این گروه در استان فارس فعالیت دارد.