محمد کاظم قلی پور

استاد محمد کاظم قلی پور از بهترین اساتید بین المللی و کشوری و دارای رتبه های برتر در مسابقات بین المللی و کشوری می باشند.