کیوان نجفی

کیوان نجفی حقیقی فرد
متولد 1371
ساکن شهر شیراز
صدور اولین گواهینامه پرواز از سازمان هواپیمایی کشور
از خلبانان فعال تیم مسافت گروه پروازی پرسپولیس فلای

رکورد مسافت آزاد : 112 کیلومتر

سطح پروازی : اینترمدیت

لینک xcontest