در این دوره هنرجو می آموزد که نحوه کار با پارامتور به چه شکل می باشد. پرواز با پاراموتور به دلیل نبود محدودیت در مکان پرواز از جذابیت خاص خود برخوردار می باشد.