در این دوره هنرجو فن های مربوط به پرواز ئو نفره را خواهد آموخت. لازمه این دوره گذراندن کلیه دوره های قبل و امنیت پرواز می باشد.